Effect of Doxycycline in Decreasing the Severity of Clostridioides difficile Infection in Mice

Bo Yang Tsai, Yi Hsin Lai, Chun Wei Chiu, Chih Yu Hsu, Yi Hsuan Chen, Yueh Lin Chen, Pei Jane Tsai, Yuan Pin Hung, Wen Chien Ko

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Effect of Doxycycline in Decreasing the Severity of Clostridioides difficile Infection in Mice」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds