Effect of fluoride containing bleaching agents on enamel surface properties

Hui Ping Chen, Chih Han Chang, Jia Kuang Liu, Shu Fen Chuang, Jin Yi Yang

研究成果: Article

76 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Effect of fluoride containing bleaching agents on enamel surface properties」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences