Effect of graded triple delta-doped sheets on the performance of GaAs based dual channel pseudomorphic high electron mobility transistors

Kuei Yi Chu, Shiou Ying Cheng, Meng Hsueh Chiang, Yi Jung Liu, Chien Chang Huang, Tai You Chen, Chi Shiang Hsu, Wen Chau Liu, Wen Yu Cheng, Bin Cian Lin

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Effect of graded triple delta-doped sheets on the performance of GaAs based dual channel pseudomorphic high electron mobility transistors」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds