Effectiveness of nationwide copd pay-for-performance program on copd exacerbations in Taiwan

Shih Lung Cheng, Yi Rong Li, Nicole Huang, Chong Jen Yu, Hao Chien Wang, Meng Chih Lin, Kuo Chin Chiu, Wu Huei Hsu, Chiung Zuei Chen, Chau Chyun Sheu, Diahn Warng Perng, Sheng Hao Lin, Tsung Ming Yang, Chih Bin Lin, Chew Teng Kor, Ching Hsiung Lin

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effectiveness of nationwide copd pay-for-performance program on copd exacerbations in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Social Sciences