Effects of bifunctional linker on the optical properties of ZnO nanocolumn-linker-CdSe quantum dots heterostructure

Tsung Wei Zeng, I. Shuo Liu, Kuo Tung Huang, Hsuieh Chung Liao, Chih Tao Chien, Daniel Kwan Pang Wong, Chun Wei Chen, Jih Jen Wu, Yang Fang Chen, Wei Fang Su

研究成果: Article同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effects of bifunctional linker on the optical properties of ZnO nanocolumn-linker-CdSe quantum dots heterostructure」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds