Effects of dextromethorphan on electroconvulsive therapy

Wen Kuei Lee, I. Shin Shiah, Chun Wei Chang, Tzu Yun Wang, Shih Mao Lo, Lih Jong Shen

研究成果: Letter同行評審

指紋

深入研究「Effects of dextromethorphan on electroconvulsive therapy」主題。共同形成了獨特的指紋。