Effects of enriched branched-chain amino acid supplementation on sarcopenia

Chun Hung Ko, Shin Jiuan Wu, Shan Tair Wang, Yin Fan Chang, Chin Sung Chang, Ta Shen Kuan, Hua Ying Chuang, Chia Ming Chang, Willy Chou, Chih Hsing Wu

研究成果: Article同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effects of enriched branched-chain amino acid supplementation on sarcopenia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences