Effects of maternal screening and universal immunization to prevent mother-to-infant transmission of HBV

Huey Ling Chen, Lung Huang Lin, Fu Chang Hu, Jian Te Lee, Wen Terng Lin, Yao Jung Yang, Fu Chen Huang, Shu Fen Wu, Solomon Chih Cheng Chen, Wan Hsin Wen, Chia Hsiang Chu, Yen Hsuan Ni, Hongyuan Hsu, Pei Lin Tsai, Cheng Lun Chiang, Ming Kwang Shyu, Ping Ing Lee, Feng Yee Chang, Mei Hwei Chang

研究成果: Article同行評審

209 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effects of maternal screening and universal immunization to prevent mother-to-infant transmission of HBV」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences