Effects of mechanical uniaxial stress on SiGe HBT characteristics

Tzu Juei Wang, Hung Wei Chen, Chih Hsin Ko, John Yeh, Ping Chun Yeh, Shoou Jinn Chang, San Lein Wu, Wen Chin Lee, Denny D. Tang

研究成果: Conference contribution

指紋

深入研究「Effects of mechanical uniaxial stress on SiGe HBT characteristics」主題。共同形成了獨特的指紋。