Effects of paliperidone extended release on the symptoms and functioning of schizophrenia

Min Wei Huang, Tsung Tsair Yang, Po Ren Ten, Po Wen Su, Bo Jian Wu, Chin Hong Chan, Tsuo Hung Lan, I. Chao Liu, Wei Cheh Chiu, Chun Ying Li, Kuo Sheng Cheng, Yu Chi Yeh

研究成果: Article同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effects of paliperidone extended release on the symptoms and functioning of schizophrenia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences