Effects of the infant stool color card screening program on 5-year outcome of biliary Atresia in Taiwan

Tien Hau Lien, Mei Hwei Chang, Jia Feng Wu, Huey Ling Chen, Hung Chang Lee, An Chyi Chen, Mao Meng Tiao, Tzee Chung Wu, Yao Jong Yang, Chieh Chung Lin, Ming Wei Lai, Hong Yuan Hsu, Yen Hsuan Ni

研究成果: Article同行評審

146 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effects of the infant stool color card screening program on 5-year outcome of biliary Atresia in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences