Efficacy of a Novel Palivizumab Prophylaxis Protocol for Respiratory Syncytial Virus Infection in Congenital Heart Disease: A Multicenter Study

Shuenn Nan Chiu, Jieh Neng Wang, Yun Ching Fu, Hung Tao Chung, Ling Yin Chang, Mei Hwan Wu, Yu Chuan Hua, Ming Tai Lin, Chun Wei Lu, Chun An Chen, Jing Ming Wu, Jou Kou Wang

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Efficacy of a Novel Palivizumab Prophylaxis Protocol for Respiratory Syncytial Virus Infection in Congenital Heart Disease: A Multicenter Study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences