Efficacy of Ledipasvir and Sofosbuvir Treatment of HCV Infection in Patients Coinfected With HBV

Chun Jen Liu, Wan Long Chuang, I. Shyan Sheen, Horng Yuan Wang, Chi Yi Chen, Kuo Chih Tseng, Ting Tsung Chang, Benedetta Massetto, Jenny C. Yang, Chohee Yun, Steven J. Knox, Anu Osinusi, Gregory Camus, Deyuan Jiang, Diana M. Brainard, John G. McHutchison, Tsung Hui Hu, You Chun Hsu, Gin Ho Lo, Chi Jen ChuJyh Jou Chen, Cheng Yuan Peng, Ron Nan Chien, Pei Jer Chen

研究成果: Article同行評審

69 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Efficacy of Ledipasvir and Sofosbuvir Treatment of HCV Infection in Patients Coinfected With HBV」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences