Efficient DNA-Driven Nanocavities for Approaching Quasi-Deterministic Strong Coupling to a Few Fluorophores

Wan Ping Chan, Jyun Hong Chen, Wei Lun Chou, Wen Yuan Chen, Hao Yu Liu, Hsiao Ching Hu, Chien Chung Jeng, Jie Ren Li, Chi Chen, Shiuan Yeh Chen

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Efficient DNA-Driven Nanocavities for Approaching Quasi-Deterministic Strong Coupling to a Few Fluorophores」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds