EGFR exon 19 in-frame deletion and polymorphisms of DNA repair genes in never-smoking female lung adenocarcinoma patients

Shi Yi Yang, Tsung Ying Yang, Yao Jen Li, Kun Chieh Chen, Kuo Meng Liao, Kuo Hsuan Hsu, Chi Ren Tsai, Chih Yi Chen, Chung Ping Hsu, Jiun Yi Hsia, Cheng Yen Chuang, Ying Huang Tsai, Kuan Yu Chen, Ming Shyan Huang, Wu Chou Su, Yuh Min Chen, Chao A. Hsiung, Chen Yang Shen, Gee Chen Chang, Pan Chyr YangChien Jen Chen

研究成果: Article

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「EGFR exon 19 in-frame deletion and polymorphisms of DNA repair genes in never-smoking female lung adenocarcinoma patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences