EGRF conjugated PEGylated nanographene oxide for targeted chemotherapy and photothermal therapy

Hung Wei Yang, Yu Jen Lu, Kun Ju Lin, Sheng Chieh Hsu, Chiung Yin Huang, Shu Han She, Hao Li Liu, Chih Wen Lin, Min Cong Xiao, Shiaw Pyng Wey, Pin Yuan Chen, Tzu Chen Yen, Kuo Chen Wei, Chen Chi M. Ma

研究成果: Article同行評審

125 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「EGRF conjugated PEGylated nanographene oxide for targeted chemotherapy and photothermal therapy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences