Electric field manipulation of spin chirality and skyrmion dynamic

Bingqian Dai, Di Wu, Seyed Armin Razavi, Shijie Xu, Haoran He, Qingyuan Shu, Malcolm Jackson, Farzad Mahfouzi, Hanshen Huang, Quanjun Pan, Yang Cheng, Tao Qu, Tianyi Wang, Lixuan Tai, Kin Wong, Nicholas Kioussis, Kang L. Wang

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Electric field manipulation of spin chirality and skyrmion dynamic」主題。共同形成了獨特的指紋。