Electric Field Writing of Ferroelectric Nano-Domains Near 71° Domain Walls with Switchable Interfacial Conductivity

Shuzhen Yang, Ren Ci Peng, Qing He, Yen Lin Huang, Yijing Huang, Jan Chi Yang, Tianzhe Chen, Jingwen Guo, Long Qing Chen, Ying Hao Chu, Ce Wen Nan, Pu Yu

研究成果: Article同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Electric Field Writing of Ferroelectric Nano-Domains Near 71° Domain Walls with Switchable Interfacial Conductivity」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy