Electrical Manipulation of Topological Phases in a Quantum Anomalous Hall Insulator

Su Kong Chong, Peng Zhang, Jie Li, Yinong Zhou, Jingyuan Wang, Huairuo Zhang, Albert V. Davydov, Christopher Eckberg, Peng Deng, Lixuan Tai, Jing Xia, Ruqian Wu, Kang L. Wang

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Electrical Manipulation of Topological Phases in a Quantum Anomalous Hall Insulator」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences