Electrocardiogram and Phonocardiogram Monitoring System for Cardiac Auscultation

Shuenn Yuh Lee, Peng Wei Huang, Jia Ren Chiou, Chieh Tsou, Yu Yi Liao, Ju Yi Chen

研究成果: Article同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Electrocardiogram and Phonocardiogram Monitoring System for Cardiac Auscultation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science