Emergence of macrolide-resistant Streptococcus pyogenes emm12 in southern Taiwan from 2000 to 2019

Wei Chun Tsai, Ching Fen Shen, Ya Lan Lin, Fan Ching Shen, Pei Jane Tsai, Shu Ying Wang, Yee Shin Lin, Jiunn Jong Wu, Chia Yu Chi, Ching Chuan Liu

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Emergence of macrolide-resistant Streptococcus pyogenes emm12 in southern Taiwan from 2000 to 2019」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences