Enhanced live cell membrane imaging using surface plasmon-enhanced total internal reflection fluorescence microscopy

Ruei Yu He, Guan Liang Chang, Hua Lin Wu, Chi Hung Lin, Kuo Chih Chiu, Yuan Deng Su, Shean Jen Chen

研究成果: Article同行評審

44 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Enhanced live cell membrane imaging using surface plasmon-enhanced total internal reflection fluorescence microscopy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy