Enhanced mineralization of Reactive Black 5 by waste iron oxide via photo-Fenton process

Weihua Tan, Jia Ai, Yuanrou Fan, Xiang Liu, Yuncheng Xu, Hui Zhang, Yao Hui Huang

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Enhanced mineralization of Reactive Black 5 by waste iron oxide via photo-Fenton process」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds