Enhancement of Hippocampal Spatial Decoding Using a Dynamic Q-Learning Method with a Relative Reward Using Theta Phase Precession

Bo-wei Chen, Shih-hung Yang, Yu-chun Lo, Ching-fu Wang, Han-lin Wang, Chen-yang Hsu, Yun-ting Kuo, Jung-chen Chen, Sheng-huang Lin, Han-chi Pan, Sheng-wei Lee, Xiao Yu, Boyi Qu, Chao-hung Kuo, You-yin Chen, Hsin-yi Lai

研究成果: Article

引用此

Chen, B., Yang, S., Lo, Y., Wang, C., Wang, H., Hsu, C., Kuo, Y., Chen, J., Lin, S., Pan, H., Lee, S., Yu, X., Qu, B., Kuo, C., Chen, Y., & Lai, H. (2020). Enhancement of Hippocampal Spatial Decoding Using a Dynamic Q-Learning Method with a Relative Reward Using Theta Phase Precession. International Journal of Neural Systems. https://doi.org/10.1142/S0129065720500483