Enhancement of the spin-orbit torque efficiency in W/Cu/CoFeB heterostructures via interface engineering

Pei Yang, Qiming Shao, Guoqiang Yu, Congli He, Kin Wong, Xianyang Lu, Junran Zhang, Bo Liu, Hao Meng, Liang He, Kang L. Wang, Yongbing Xu

研究成果: Article同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Enhancement of the spin-orbit torque efficiency in W/Cu/CoFeB heterostructures via interface engineering」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy