Enhancing enterovirus A71 vaccine production yield by microcarrier profusion bioreactor culture

Chia Chyi Liu, Suh Chin Wu, Shang Rung Wu, Hsiao Yu Lin, Meng Shin Guo, Alan Yung-Chih Hu, Yen Hung Chow, Jen Ron Chiang, Dar Bin Shieh, Pele Chong

研究成果: Article同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Enhancing enterovirus A71 vaccine production yield by microcarrier profusion bioreactor culture」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences