Environmental sustainability on tourist hotels' image development

Tsai Chiao Wang, Jen Son Cheng, Hsin Yu Shih, Chia Liang Tsai, Ta Wei Tang, Ming Lang Tseng, Ying Sheng Yao

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Environmental sustainability on tourist hotels' image development」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Social Sciences

Earth & Environmental Sciences