Epigenetic silencing of AATK in acinar to ductal metaplasia in murine model of pancreatic cancer

Li Yun Ding, Ya Chin Hou, I. Ying Kuo, Ting Yi Hsu, Tsung Ching Tsai, Hsiu Wei Chang, Wei Yu Hsu, Chih Chieh Tsao, Chung Chen Tian, Po Shun Wang, Hao Chen Wang, Chung Ta Lee, Yi Ching Wang, Sheng Hsiang Lin, Michael W. Hughes, Woei Jer Chuang, Pei Jung Lu, Yan Shen Shan, Po Hsien Huang

研究成果: Article同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Epigenetic silencing of AATK in acinar to ductal metaplasia in murine model of pancreatic cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences