Epitaxial integration of a nanoscale BiFeO3 phase boundary with silicon

Wen I. Liang, Chun Yen Peng, Rong Huang, Wei Cheng Kuo, Yen Chin Huang, Carolina Adamo, Yi Chun Chen, Li Chang, Jenh Yih Juang, Darrel G. Schlom, Ying Hao Chu

研究成果: Article同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Epitaxial integration of a nanoscale BiFeO3 phase boundary with silicon」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds