Erratum: The genome sequence of the orchid Phalaenopsis equestris (Nat. Genet.(2015) 47: (65-72))

Jing Cai, Xin Liu, Kevin Vanneste, Sebastian Proost, Wen Chieh Tsai, Ke Wei Liu, Li Jun Chen, Ying He, Qing Xu, Chao Bian, Zhijun Zheng, Fengming Sun, Weiqing Liu, Yu Yun Hsiao, Zhao Jun Pan, Chia Chi Hsu, Ya Ping Yang, Yi Chin Hsu, Yu Chen Chuang, Anne DievartJean Francois Dufayard, Xun Xu, Jun Yi Wang, Jun Wang, Xin Ju Xiao, Xue Min Zhao, Rong Du, Guo Qiang Zhang, Meina Wang, Yong Yu Su, Gao Chang Xie, Guo Hui Liu, Li Qiang Li, Lai Qiang Huang, Yi Bo Luo, Hong Hwa Chen, Yves Van De Peer, Zhong Jian Liu

研究成果: Comment/debate同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
頁(從 - 到)304
頁數1
期刊Nature Genetics
47
發行號3
DOIs
出版狀態Published - 2015 2月 25

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 遺傳學

引用此