Erratum to: Major ocular trauma in Taiwan: 2002–2004 versus 2012–2014 (Scientific Reports, (2018), 8, 1, (7081), 10.1038/s41598-018-25030-6)

Yi Sheng Chang, Yu Ti Teng, Yi Hsun Huang, Mei Ling Liu, Jia Horung Hung, Sheng Min Hsu, Fu Chin Huang, Min Hsiu Shih, Wan Ju Chen, Chun Chieh Lai, Shu Fang Hsiao, Shih Hao Wang, Sung Huei Tseng

研究成果: Comment/debate同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Erratum to: Major ocular trauma in Taiwan: 2002–2004 versus 2012–2014 (Scientific Reports, (2018), 8, 1, (7081), 10.1038/s41598-018-25030-6)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences