Etifoxine, a TSPO Ligand, Worsens Hepatitis C-Related Insulin Resistance but Relieves Lipid Accumulation

Yu Min Lin, Hung Yu Sun, Wen Tai Chiu, Hui Chen Su, Yu Chieh Chien, Heng Ai Chang, Lee Won Chong, Hung Chuen Chang, Kung Chia Young, Chyi Huey Bai, Chiung Wen Tsao

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Etifoxine, a TSPO Ligand, Worsens Hepatitis C-Related Insulin Resistance but Relieves Lipid Accumulation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds