Evaluation of efficacy of traditional Chinese medicines in the treatment of childhood bronchial asthma: Clinical trial

K. H. Hsieh, Che Yen Chuang, Chen Hung Cheng, Wei Chay Hsiao, Chen Cheng Chou, Kuang Chung Su, Jiu Yao Wang, Chi Hon Yang, Wen Jang Liu, Jen Su Wang, Chung Te Chou, Shung Te Kao, Kuo Huang Lue, Jiann Jong Shen, Jaw Ji Tsay, Min Te Huang, Ren Bin Tang, Bu Tao Chang, Joung Liang Lan, Cheng Ko ChangJaung Geng Lin, Tzung Yi Shih

研究成果: Review article同行評審

41 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Evaluation of efficacy of traditional Chinese medicines in the treatment of childhood bronchial asthma: Clinical trial」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences