Evaluation of macrolide resistance and enhanced molecular typing of Treponema pallidum in patients with syphilis in taiwan: A prospective multicenter study

Hsiu Wu, Sui Yuan Chang, Nan Yao Lee, Wen Chi Huang, Bing Ru Wu, Chia Jui Yang, Shiou Haur Liang, Chen Hsiang Lee, Wen Chien Ko, Hsi Hsun Lin, Yen Hsu Chen, Wen Chun Liu, Yi Ching Su, Chia Yin Hsieh, Pei Ying Wu, Chien Ching Hung

研究成果: Article同行評審

37 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Evaluation of macrolide resistance and enhanced molecular typing of Treponema pallidum in patients with syphilis in taiwan: A prospective multicenter study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences