Evaluation of the prognostic value of CD44 in glioblastoma multiforme

Kuo Chen Wei, Chiung Yin Huang, Pin Yuan Chen, Li Ying Feng, Tai Wei Erich Wu, Shu Mei Chen, Hong Chieh Tsai, Yu Jen Lu, Ngan Ming Tsang, Chen Kan Tseng, Ping Ching Pai, Jyh Wei Shin

研究成果: Article同行評審

59 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Evaluation of the prognostic value of CD44 in glioblastoma multiforme」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences