Experimental demonstration of measurement-device-independent measure of quantum steering

Yuan Yuan Zhao, Huan Yu Ku, Shin Liang Chen, Hong Bin Chen, Franco Nori, Guo Yong Xiang, Chuan Feng Li, Guang Can Guo, Yueh Nan Chen

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Experimental demonstration of measurement-device-independent measure of quantum steering」主題。共同形成了獨特的指紋。

Mathematics

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy