Expression evolution in yeast genes of single-input modules is mainly due to changes in trans-acting factors

Daryi Wang, Huang Mo Sung, Tzi Yuan Wang, Chih Jen Huang, Peggy Yang, Tiffany Chang, Yang Chao Wang, Da Lun Tseng, Jen Pey Wu, Tso Ching Lee, Ming Che Shih, Wen Hsiung Li

研究成果: Article同行評審

38 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Expression evolution in yeast genes of single-input modules is mainly due to changes in trans-acting factors」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences