Expressional Profiling of Carpet Glia in the Developing Drosophila Eye Reveals Its Molecular Signature of Morphology Regulators

Tsung-ying Ho, Wei-hang Wu, Sheng-jou Hung, Tsunglin Liu, Yuan-ming Lee, Ya-hsin Liu

研究成果: Article同行評審

引用此