Factors contributing to the disturbance of coagulation and fibrinolysis in dengue virus infection

Yung Chun Chuang, Yee Shin Lin, Ching Chuan Liu, Hsiao Sheng Liu, Shu Hsing Liao, Ming Der Shi, Huan Yao Lei, Trai Ming Yeh

研究成果: Review article同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Factors contributing to the disturbance of coagulation and fibrinolysis in dengue virus infection」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences