Family-centered care enhanced neonatal neurophysiological function in preterm infants: Randomized controlled trial

Yen Ting Yu, Wan Chi Huang, Wu Shiun Hsieh, Jui Hsing Chang, Chyi Her Lin, Shulan Hsieh, Lu Lu, Nai Jia Yao, Pi Chuan Fan, Chia Lin Lee, Yu Kang Tu, Suh Fang Jeng

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Family-centered care enhanced neonatal neurophysiological function in preterm infants: Randomized controlled trial」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences