Fatigue-free, superstretchable, transparent, and biocompatible metal electrodes

Chuan Fei Guo, Qihan Liu, Guohui Wang, Yecheng Wang, Zhengzheng Shi, Zhigang Suo, Ching Wu Chu, Zhifeng Ren

研究成果: Article同行評審

94 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Fatigue-free, superstretchable, transparent, and biocompatible metal electrodes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences