Fish, shellfish, and long-chain n-3 fatty acid consumption and risk of incident type 2 diabetes in middle-aged Chinese men and women

Raquel Villegas, Yong Bing Xiang, Tom Elasy, Hong Lan Li, Gong Yang, Hui Cai, Fei Ye, Yu Tang Gao, Yu Shyr, Wei Zheng, Xiao Ou Shu

研究成果: Article

78 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Fish, shellfish, and long-chain n-3 fatty acid consumption and risk of incident type 2 diabetes in middle-aged Chinese men and women」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences