FoxM1 promotes breast tumorigenesis by activating PDGF-A and forming a positive feedback loop with the PDGF/AKT signaling pathway

Guanzhen Yu, Aidong Zhou, Jianfei Xue, Chen Huang, Xia Zhang, Shin Hyuk Kang, Wen Tai Chiu, Christina Tan, Keping Xie, Jiejun Wang, Suyun Huang

研究成果: Article同行評審

47 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「FoxM1 promotes breast tumorigenesis by activating PDGF-A and forming a positive feedback loop with the PDGF/AKT signaling pathway」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences