Function of interleukin-20 as a proinflammatory molecule in rheumatoid and experimental arthritis

Yu Hsiang Hsu, Hsing Hui Li, Mei Yi Hsieh, Ming Fei Liu, Kuo Yuan Huang, Lin Show Chin, Pei Chih Chen, He Hsiung Cheng, Ming Shi Chang

研究成果: Article同行評審

117 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Function of interleukin-20 as a proinflammatory molecule in rheumatoid and experimental arthritis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences