G-33A mutation in the promoter region of thrombomodulin gene and its association with coronary artery disease and plasma soluble thrombomodulin levels

Yi Heng Li, Jyh Hong Chen, Hua Lin Wu, Guey Yueh Shi, Huey Chun Huang, Ting Hsing Chao, Wei Chuan Tsai, Liang Miin Tsai, How Ran Guo, Wen Shiann Wu, Zhih Cherng Chen

研究成果: Article同行評審

49 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「G-33A mutation in the promoter region of thrombomodulin gene and its association with coronary artery disease and plasma soluble thrombomodulin levels」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences