Galactic structure studies with BATC star counts

Cuihua Du, Xu Zhou, Jun Ma, Alfred Bing Chih Chen, Yanbin Yang, Jiuli Li, Hong Wu, Zhaoji Jiang, Jiansheng Chen

研究成果: Article

39 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Galactic structure studies with BATC star counts」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences