Galectin-1-Mediated tumor invasion and metastasis, Up-Regulated matrix metalloproteinase expression, and reorganized actin cytoskeletons

Ming Heng Wu, Tse Ming Hong, Hui Wen Cheng, Szu Hua Pan, Yu Ray Liang, Hsiao Chin Hong, Wei Fan Chiang, Tung Yiu Wong, Dar Bin Shieh, Ai Li Shiau, Ying Tai Jin, Yuh Ling Chen

研究成果: Article同行評審

128 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Galectin-1-Mediated tumor invasion and metastasis, Up-Regulated matrix metalloproteinase expression, and reorganized actin cytoskeletons」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences