Galectin-3 inhibits galectin-8/parkin- mediated ubiquitination of group A streptococcus

Yi Lin Cheng, Yan Wei Wu, Chih Feng Kuo, Shiou Ling Lu, Fu Tong Liu, Robert Anderson, Chiou Feng Lin, Yi Ling Liu, Wan Yu Wang, Ying Da Chen, Po Xing Zheng, Jiunn Jong Wu, Yee Shin Lin

研究成果: Article同行評審

23 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Galectin-3 inhibits galectin-8/parkin- mediated ubiquitination of group A streptococcus」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences