Gastroesophageal reflux disease and atrial fibrillation: Insight from autonomic cardiogastric neural interaction

Ting Chun Huang, Li Wei Lo, Shinya Yamada, Yu Hui Chou, Wei Lun Lin, Shih Lin Chang, Yenn Jiang Lin, Shin Huei Liu, Wen Han Cheng, Tsung Ying Tsai, Ping Yen Liu, Shih Ann Chen

研究成果: Article同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Gastroesophageal reflux disease and atrial fibrillation: Insight from autonomic cardiogastric neural interaction」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences