Gate-controlled surface conduction in Na-doped Bi 2Te 3 topological insulator nanoplates

Yong Wang, Faxian Xiu, Lina Cheng, Liang He, Murong Lang, Jianshi Tang, Xufeng Kou, Xinxin Yu, Xiaowei Jiang, Zhigang Chen, Jin Zou, Kang L. Wang

研究成果: Article同行評審

115 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Gate-controlled surface conduction in Na-doped Bi <sub>2</sub>Te <sub>3</sub> topological insulator nanoplates」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds

Physics & Astronomy